Language: TH / ENG
Follow

B-LINING
2011-11-30 02:03:27

เพิ่มความสมบูรณ์ให้ Yaris ของคุณ ด้วยแผ่นฉนวนฝากระโปรง
- ขึ้นรูปพิเศษเฉพาะรถแต่ละรุ่นผลิต
- จากเส้นใยสังเคราะห์ Modulex
- ให้คุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง และกันไฟลาม